Menu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky") upravují vztahy vznikající při koupi sedacích souprav, ostatního nábytku a bytových doplňků mezi společností CULT design s.r.o., IČO: 60467258, se sídlem Štíhlická 3108/2, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále jen „Prodávající") a právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou v Kupní smlouvě, jako kupujícím na straně druhé (dále také „Kupující" a společně s Prodávajícím dále také jen „Smluvní strany).

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Uzavření kupní smlouvy

1. Kupní smlouva je uzavíraná prostřednictvím on – line obchodu provozovaného Prodávajícím. Internetový obchod prodávajícího je provozován na internetové adrese www.cultdesign.cz/eshop .

2. Na základě nezávazné nabídky Prodávajícího učiní Kupující písemnou objednávku Zboží. Fotografie jsou ilustrační a mohou se na různých typech zobrazovacích zařízeních lišit.

3. Kupní smlouva je uzavřena doručením písemně potvrzené objednávky Zboží Kupujícímu anebo připsáním částky odpovídající sjednané kupní ceně či její části na účet Prodávajícího.

4. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s Kupujícím, v případě, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že Kupující uhradil celou nebo část kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

6. Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře bude Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky).
Zrušení objednávky

Zrušení objednávky

1. Zrušit objednávku lze pouze výjimečně, a to po předchozí domluvě a se souhlasem Prodávajícího.

2. Pokud si Kupující neodebere objednané zboží bez toho, že by došlo k odsouhlasení zrušení objednávky, nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží. Tím není dotčeno právo Kupujícího zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou.

Dodací podmínky

1. Termín dodání zboží bude dohodnut vždy při odsouhlasení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo termín dodání případně prodloužit v návaznosti na pozdním dodání od výrobce apod. Tuto skutečnost oznámí včas Kupujícímu e-mailem.

2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího (špatné povětrnostní podmínky apod.), kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet odsouhlasenou dodací lhůtu, si Prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu dodání zboží.

3. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

4. Podpisem přepravci Kupující stvrzuje, že zásilka byla převzata nepoškozená a přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1. Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.

2. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek vydaných v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.

Ochrana osobních údajů


1. Tato pravidla ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro shromažďování, zpracování a používání osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu www.cultdesign.cz/eshop .

2. Osobní údaje v internetovém obchodě zpracovává společnost CULT design s.r.o., IČO: 60467258 v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR".

3. Prodávající shromažďuje následující informace o Kupujícím:
a) jméno a příjmení;
b) e-mailová adresa;
c) adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ a město);
d) telefonní číslo;
e) v případě obchodních společností a fyzických osob podnikajících i název firmy a DIČ
f) v případě internetových objednávek i IP adresa nebo externí IP adresa poskytovatele Internetu

4. Veškeré osobní údaje jsou uchovávány jen na nezbytnou dobu za dosáhnutí účelu jejich zpracování.

5. Kupující má právo požádat o přístup k svým osobním údajům, opravit je, odstranit („právo na zapomnění"), nebo omezit zpracování a má právo vznést námitky na jejich zpracování a má též právo na přenos svých údajů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné jsou platné a účinné od 24.9.2019.

 

ZPŮSOBY PLATBY

 

Platební karta

Rychlou a bezpečnou platební metodou, jak u nás zaplatit je kartami Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard, Diners Club, Discover, JCB, Union Pay. Tuto službu pro nás zajišťuje ČSOB. Údaje vaší platební karty zadáváte přímo na zabezpečené platební bráně ČSOB.

 

Bankovní převod

Platba bankovním převodem je na základě faktury, kterou Vám doručíme e-mailem následně po doručení potvrzení Vaší objednávky. Platbu očekáváme do 7ti dnů. Čím dříve však platbu provedete, tím dříve se můžete těšit na vybrané zboží.

 

Platba kartou při osobním odběru v showroomu za zboží skladem

Při osobním odběru v našem showroomu na adrese Rumunská 1, Praha 2 je možné platit hotově nebo platební kartou.

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD


1. Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek Prodávajícího společnosti CULT design s.r.o., IČO: 60467258, se sídlem Štíhlická 3108/2, Strašnice, 100 00 Praha 10 a slouží k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.
2. Reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je-li Kupujícím fyzická osoba, která nejedná v rámci podnikatelské činnosti.


Rozpor s kupní smlouvou

1. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď opravou zboží, nebo jeho výměnou. Není-li to možné, může Kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

 

Záruční podmínky

1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má Kupující spotřebitel právo uplatnit právo z odpovědnosti za vady.

2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené nevhodným způsobem ošetření, neodbornou montáží, jakož i vady způsobené Kupujícím po převzetí zboží. Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů (např. kůže, dřevo, dýha), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzorech a tónech barev u látek). Vadou dále nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí příslušné technické normy platné na území České republiky.

3. Kupující spotřebitel nemá právo uplatnit reklamaci na vady, díky kterým byla uplatněna na zboží sleva.

4. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

5. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající může v odůvodněných případech s Kupujícím dohodnout lhůtu delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má Kupující stejná práva, jako u podstatného porušení smlouvy. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.
7. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nakoupeného zboží v době 2 let od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Vážíme si Vašeho soukromí i důvěry

Naše ,,cookies Vám bodou chutnat''

Cookies slouží k tomu, aby Vaše návštěva na stránkách Cult design byla příjemná zkušenost. Díky tomu si zapamatujeme Vaše preference a nebudeme Vám nabízet něco, o co nemáte zájem. Využívejte naši stránku naplno a dejte nám souhlas s používání cookies.

 

 

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat